Kontakt/Contact
okqrp@qsl.net
OK QRP KLUB
SDRUŽENÍ RADIOAMATÉRŮ PRACUJÍCÍCH S MALÝMI VÝKONY
AMATEUR RADIO CLUB DEVOTED TO LOW POWER COMMUNICATION
Novinky
News
Informace o klubu
Basic rules
Časopis OQI
OQI bulletin
Diplomy
Awards
Závody
Contests
OKQRP DXCC
zebricek/ladder
Seznam členů
Member list
Odkazy
Links
Příspěvky a přihláška
Subscription
OK0EU
QRP Beacon
Znak klubu
Club Logo

Závody pořádané a podporované OK QRP klubem

OK QRP závod - Memoriál Karla Běhounka, OK1AIJ

Od roku 2015 na památku dlouholetého obětavého organizátora, propagátora a vyhodnocovatele OK QRP závodu Karla Běhounka, 
OK1AIJ (Silent Key 2014), nese tento oblíbený závod jeho jméno. 

Pořadatel: Radioklub Chrudim, OK1KCR ve spolupráci s OK QRP klubem a za podpory CRK.

Datum konání: Každoročně vždy poslední neděle v únoru (v roce 2024 25.února).

Doba konání: 06:00 – 07:30 UTC.

Pásmo: 3,5 MHz, je doporučen segment 3540 - 3580 kHz.

Druh provozu: A1A (CW).

Účastníci: Stanice OK a OM, akceptována je i účast QRP stanic ze zahraničí.

Kategorie: A - max. příkon 10 W, t.j. výkon max. 5 W.
 	  B - max. příkon 2 W, t.j. výkon max. 1 W.

Nemá -li stanice možnost změřit výkon, předpokládá se, že výkon je roven polovině příkonu (Pout = 0,5 Pin).
Měří-li se výkon, předpokládá se, že příkon je roven jeho dvojnásobku.

Kód: RST + dvoumístné číslo příkonu ve wattech a okresní znak, např. 579 08 FCR. 
Členové OK QRP klubu udávají za okresním znakem své trojmístné členské číslo např. 579 06 FCR/012.

Bodování: 1 bod za spojení, 2 body za spojení se členem OK-QRP klubu.

Násobiče: Ruzné okresní znaky, se kterými bylo navázáno spojení.

Výsledek: Celkový výsledek = součet bodů za spojení x součet násobičů.

Omezení: V kategorii B musí být zařízení napájeno z chemických zdrojů. S každou 
stanicí je možno navázat pouze jedno platné spojení.


Deníky: Odesílají se nejpozdeji do 7 dnů po závodě,
buď
- vyplnenim formulare na webu. 
Formulář bude přístupný 7 dní počínaje dnem konání závodu.
nebo
- e-mailem na adresu okcontest@email.cz za techto podmínek:
Deníky musí obsahovat čestné prohlášení: 
Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky závodu a nepřekročil jsem povolený výkon.
Deníky se zasílají v textovém formátu (preferuje se Cabrillo), 
soubor musí obsahovat značku stanice (např. ok1xyz.log nebo ok1xyz.cbr). 
Zásadně do vyhodnocení nebudou přijímány deníky v Excelu, Wordu apod.

Příklad hlavičky deníku ve formátu Cabrillo:
START-OF-LOG: 
CALLSIGN: OK1XYZ
CONTEST: OK-QRP
CATEGORY-POWER: A-QRP (kategorie A do 5W výkonu) nebo CATEGORY-POWER: B-QRPP (kategorie do 1W výkonu)
CLAIMED-SCORE: 250 (vypoctené score - není povinné - vypocte vyhodnocovatel)
NAME: jméno operátora
ADDRESS: adresa - ulice
ADDRESS-CITY: mesto
ADDRESS-POSTALCODE: PSC
SOAPBOX: Komentár jakkoli dlouhý, každá další rádka musí zacínat SOAPBOX:
Do SOAPBOX se také uvádí cestné prohlášení:
SOAPBOX: Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky závodu a neprekrocil jsem povolený výkon.

QSO řádek deníku pro OKQRP závod má standardně tuto podobu: 

00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888888888
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
**** *frq* md yyyy-mm-dd hhmm ***mycall**** rst pw okr #nr ***call****** rst pw okr #nr
QSO: 3554 CW 2015-02-22 0608 OK1DMP    599 10 BPV/006 OK1AIJ    599 10 FCR/007 

 Prvních 6 polí je vždy stejných (QSO:, frekvence - 4 číslice, mode = "CW",
datum - "rrrr-mm-dd", čas - "hhmm" a vlastní značka: 13 znaků) a všechna
pole (i následující) jsou oddělena mezerou. Pozice začátků dalších polí,
počínaje sedmým jsou: 45 (rst - 3 číslice), 49 (vlastní příkon - 2 číslice),
52 (vlastní okres - 3 písmena), 56 (vlastní členské číslo v OK-QRPC - 3
číslice, nečlenové vloží mezery), 60 (značka protistanice - 13 znaků), 74
(přijaté rst - 3 číslice), 78 (přijatý příkon - 2 číslice), 81 (přijatý
okres - 3 písmena) a 85 (členské číslo protistanice, pokud je členem
OK-QRP-C - 3 číslice).

Pokud používáte soutěžní deník N1MM, můžete použít konfigurační UDC
(user defined contest) soubor.
zde.

Poznámky: 

1.    UDC soubor se uloží do adresáře "UserDefinedContests" (pozor -
N1MM+ ve Win7 a výše může vytvořit dva adresáře tohoto jména). 

2.    Přijatý příkon v generovaném Cabrillo souboru bude mít 3 znaky,
nikoliv 2. Program N1MM(+) nepočítá s tolika parametry v předávaném kódu a
tak jiná možnost nebyla. Tento údaj lze ve výsledném souboru snadno opravit
editorem.

V souboru je možno editorem změnit předvolený (default) údaj o vlastním
předávaném kódu (10 BPV/006 - příkon okres/členské číslo) v řádku

DefaultContestExchange=10 BPV/006

nebo tento údaj zadat při prvním otevírání deníku (zadání druhu závodu).


Doplňky: Při rovnosti bodů rozhoduje počet spojení navázaných v prvních třiceti minutách. 
Pokud není uvedeno jinak, platí Všeobecné podmínky závodů a soutěží na krátkých vlnách.

Hodnocení: Výsledky budou zveřejněny při QRP setkání v Chrudimi v březnu. 
Dále budou zveřejněny v bulletinu OK QRP INFO, v radioamatérských časopisech, ve 
vysílání radioamatérských organizací a na webu OK QRP klubu. 

Výklad některých pojmů: 
V kategorii A je možné užít jakékoli zařízení, pokud uživatel 
zajistí, že bude splněn limit příkonu (výkonu). V kategorii B k této podmínce navíc platí 
povinnost použití chemických zdrojů.

Závodu se mohou zúčastnit i zahraniční QRP stanice, předávají pak RST, příkon a členové členske číslo v OK QRP klubu. 
Např. "569.02" nebo "599.09..../688" kde tečky znamenají mezeru (3 mezery nahrazují nepředávaný okres). 
Za spojení s nimi jsou 1 bod za nečlena, případně 2 body za člena klubu, neplatí však jako násobič.


CZEBRIS

QRP závod pořádaný OK-QRP a G-QRP klubem. Název závodu je odvozen od názvu zemí
které začínaly v tomto závodě (CZEech BRItain Slovakia).
V roce 2019 od pátku 22. února 1600 UTC do neděle 24. února 2400 UTC.
Provoz pouze CW na QRP kmitočtech 3560, 7030, 14060, 21060, 28060 +/- 10kHz. Výkon
maximálně 5 W. U stanic, které nemohou toto změřit se počítá výkon jako 0,5 x příkon
takže např. 10W input = 5W output.Zúčastnit se mohou všichni radioamatéři pracující s QRP.
Předává se RST, výkon a jméno operátora. Hodnotí se jen oboustranné QRP spojení. S
každou stanicí lze pracovat jen jednou na každém pásmu. Bodování QSO je následující:
QRP stn umístěná v: Body za QSO se stanicí v:
    UK OK/OM Eu Mimo Eu
UK   2  4  2  3
OK/OM  4  2  2  3
Eu   4  4  1  2
mimo Eu 4  4  2  1
Násobiče nejsou. Celkový výsledek je roven součtu bodů ze všech pásem. Deníky pro každé
pásmo zvlášt + sumární list
(adresa, call, body za každé pásmo součet bodů, popis použitého zařízení) zaslat :
Stanice z U.K./EU 
e-mailem na m1kta@gqrp.co.uk
stanice OK/OM na okcontest@email.cz
Deník je třeba poslat do 7.března 2018Contests organized by OK QRP Club

CZEBRIS
1.  Last weekend in February, in 2019 22th Feb to 24th Feb, Friday 16:00 to Sunday 23:59 UTC
2.  CW only 0n 3560, 7030, 14060, 21060 and 28060 
   (all +/- 10 kHz)
3.  Power not to exceed 5 watts RF output. Stations unable
   to measure their o/p power should take half DC input
   to PA stage. ie 10W DC = 5W RF output
4.  Stations eligible: Any licensed amateur
5.  Call CQ QRP
6.  Contest exchange: RST, power o/p, name of operator
7.  Scoring:
   Stations worked once per band - ONLY 2-way QRP qso's count
   Points score as follows:
   
   QRP station    QSO with station in
   located in     UK  OK/OM  Eu  Non-Eu
   ~~~~~~~~~~~    ~~  ~~~~~  ~~  ~~~~~~
     UK       2    4   2    3
     OK/OM      4    2   2    3
     Eu       4    4   1    2
     Non-Eu     4    4   2    1

   No multipliers

   Final score is the sum of points obtained on each band

8.  Logs: preferably by e-mail in a text format (.txt,.log,.cbr). 
   Bands to be listed separately. Required data: date, time, call, exchanges (RST, power, name) sent and received. 
   Also, a summary sheet showing your name, QTH, callsign and claimed score for each band, 
   together with brief details of equipment used must be submitted to:
    
   UK/EU stations   m1kta@gqrp.co.uk
   OK/OM logs     okcontest@email.cz
   Logs to be received by 7th March

9.  The leading 3 stations in each continent will receive a 
   certificate
10.  The decision of the organisers will be final


KV Polní den - EU HF Field Day

CRK stanoví národní podmínky vyhodnocení souteže KV POLNÍ DEN, který je príležitostí 
k vysílání z prírody se zarízeními nezávislými na elektrovodné síti a jednoduchými anténami.


2. Poradatel
Poradatelem této souteže je Ceský radioklub - http://www.crk.cz/CJCRKC.


3. Termíny
CW: První celý víkend v cervnu od 15:00 UTC v sobotu do 14:59 UTC v nedeli.
SSB: První celý víkend v zárí od 13:00 UTC v sobotu do 12:59 UTC v nedeli.


Tato soutež probíhá ve stejném termínu, jako IARU R1 Fieldday Contest, http://www.darc.de/referate/dx/contest/fd/en/rules/.


4. Pásma
1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz (dbejte doporucení pro I. oblast IARU, http://iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf).


5. Všeobecné podmínky pro všechny stanice vysílající z prechodného stanovište
Stanice vysílající z prechodného stanovište je taková stanice, kde její zarízení, 
antény a napájecí zdroje jsou na soutežní stanovište dopraveny. 
Tyto stanice používají behem závodu volací znacku /p, /m. Budo­vání soutežního 
stanovište muže zacít nejdríve 24 hodin pred zacátkem souteže. Antény 
nemohou být umísteny nebo upevneny na budovách nebo jiných stálých konstrukcích. 
Muže být použita pouze jedno­prvková anténa (vertikální nebo drátová) 
pro všechna pásma, jejíž výška nepresahuje 15 m, pricemž je možné použít 
maximálne dvou umelých podper (stožáru).


Vzdálenost od nejbližšího místa, kde je sít nebo budova, musí být minimálne 100 m.


Stanice nesmí být napájena z elektrovodné síte.


6. Kategorie
1. SOAB(A) QRP (18h)
2. SOAB(A) QRP (6h)
3. SOSB(A) QRP 160 (18h)
4. SOSB(A) QRP 160 (6h)
5. SOSB(A) QRP 80 (18h)
6. SOSB(A) QRP 80 (6h)
7. SOSB(A) QRP 40 (18h)
8. SOSB(A) QRP 40 (6h)
9. SOSB(A) QRP 20 (18h)
10. SOSB(A) QRP 20 (6h)
11. SOSB(A) QRP 15 (18h)
12. SOSB(A) QRP 15 (6h)
13. SOSB(A) QRP 10 (18h)
14. SOSB(A) QRP 10 (6h)
15. MOST(NA) LOW
16. MOST(A) QRP
17. MOST(A) LOW
18. MOST(A) HIGH
19. FIXED Stanice v této kategorii se mohou zúcastnit pouze v jedné kategorii HIGH/ALL/ASSISTED.


Kategorie 2 - 14 budou vyhodnoceny pouze v rámci OK.


Pokud si to bude soutežní stanice prát, muže být její deník poskytnut 
vyhodnocovateli v rámci 1. oblasti IARU. Stanice v kategoriích 2 - 14 
budou ale prerazeny do kategorie ALL BANDS, protože poradatel 1. ob­lasti IARU 1 
nemá pro prirazení shodné kategorie.


Vysvetlivky:
QRP - výkon vysílace je do 5 W,
LOW - výkon vysílace je do 100 W,
HIGH - výkon vysílace je vyšší, než 100 W,
(A) Assisted - je povoleno používat DX cluster, skimmer a jiné pomucky,
(NA) Non-Assited - není povoleno používat jakýchkoliv pomucek (DX cluster, skimmer a jiné),
SOAB(A) QRP (18h) - stanice mohou soutežit maximálne 18 hodin z 24, pricemž je 6 hodinovou prestávku možné rozdelit maximálne do 3 cástí,
SOAB(A) QRP (6h) a SOSB(A)) QRP (6h) - stanice mohou soutežit maximálne 6 hodin z 24, pricemž je 18 hodinovou prestávku možné rozdelit maximálne do 6 cástí,
Stanice vysílající z domácího QTH (FIXED) - stanice jsou omezeny pouze povolovacími podmínkami.


7. Výzva
CW: „CQ FD“
SSB: „CQ Field Day“


8. Predávaný kód
RS(T) a trímístné poradové císlo spojení pocínaje 001. Stanice, které nepredají poradové císlo, se do deníku zapíší s kódem 000. 
Tyto stanice nelze použít jako násobic.


9. Bodování za spojení
S každou stanicí je možné navázat spojení pouze 1 x na každém pásmu.
Spojení mezi dvema stanicemi FIXED 0 bodu
Spojení mezi /P a FIXED stanicemi z EU 2 body
Spojení mezi /P a FIXED stanicemi mimo EU 3 body
Spojení mezi /P a /P stanicemi z EU 4 body
Spojení mezi /P a /P stanicemi mimo EU 6 bodu


Jako /P lze zapocíst také stanice, které ve znacce uvádejí /M, /MM nebo /AM.


10. Násobice
Každá zeme WAE/DXCC na každém pásmu zvlášt.
WAE Country List: http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/rules/.
DXCC Country List: http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2013%20DXCC%20Current_a.pdf.


11. Celkový výsledek
Celkový výsledek je dán souctem bodu ze všech pásem vynásobeným souctem všech násobicu ze všech pásem.


12. Deníky
Jako prílohu e-mailu na adresu „kvpd at crk.cz“ ve formátu Cabrillo. 
Do predmetu e-mailu zretelne oznacit soutežní znacku a kategorii, 
napr. OK1XYX/P SOAB(A) QRP (6h) (viz odstavec 6. Kategorie). Samotný 
deník potom jako prílohu s názvem OK1XYZ/P.log nebo OK1XYZ/P.cbr. 
Do textu e-mailu uvedou stanice v „nových“ kategoriích prípadný 
souhlas se zasláním de­níku k mezinárodnímu vyhodnocení (IARU REG.I - ano).


13. Termín odeslání
2. pondelí po závodu 


14. Diplomy a trofeje
Diplom v elektronické forme bude vystaven všem stanicím, které zašlou deník. 
Trofej získává stanice s nejvyšším poctem bodu v kategorii SOAB(A) QRP (18 h), 
SOAB(A) QRP (6 h), MOST(NA) LOW a portable stanice s maximálním poctem 
bodu bez rozdílu kategorie.


15. Diskvalifikace
Protesty lze podat poradateli do 7 dnu po zverejnení predbežných výsledku. 
Poradatel (CRK) muže pro nesportovní chování a nedodržení podmínek 
diskvalifikovat úcastníka z celkového hodnocení. Rozhodnutí poradatele je konecné.