Kontakt/Contact
okqrp@qsl.net
OK QRP KLUB
SDRUŽENÍ RADIOAMATÉRŮ PRACUJÍCÍCH S MALÝMI VÝKONY
AMATEUR RADIO CLUB DEVOTED TO LOW POWER COMMUNICATION
Novinky
News
Informace o klubu
Basic rules
Časopis OQI
OQI bulletin
Diplomy
Awards
Závody
Contests
OKQRP DXCC
zebricek/ladder
Seznam členů
Member list
Odkazy
Links
Příspěvky a přihláška
Subscription
OK0EU
QRP Beacon
Znak klubu
Club Logo

Diplomy vydávané OK QRP klubem

Diplom OK QRP klubu

Diplom se vydává všem QRP stanicím nebo posluchačům za potvrzená spojení
(poslech) s 20 členy OK QRP klubu, za každých dalších 10
clenu je možné žádat o nový diplom. Mimoevropským stanicím se vydává diplom za spojení s 10 členy, resp. za
dalších 5 členů. Diplom se vydává ve třídách CW, SSB a MIX. Maximální výkony
použité na obou stranách mohou být - pro CW 5W výkon nebo 10W příkon - pro SSB
10W výkon nebo 20W příkon. Spojení mohou být z libovolných pásem. Platí všechna
spojení od 1.1.1984.
Diplom se vydává zdarma a posílá žadateli v elektronické forme jako pdf soubor. K žádosti je nutné přiložit
seznam spojení, který musí obsahovat značku stanice, datum , čas, pásmo, druh
provozu, RST a použitý výkon nebo příkon na obou stranách. 
Žádosti posílejte Milanovi Pračkovi, OK1DMP, na e-mail ok1dmp@mybox.cz


DECIMAL AWARD


Diplom inspirovaný vydáním jubilejního stého čísla časopisu OQI

Diplom se vydává za následujících podmínek: 
- minimálně 10 potvrzených zemí DXCC na každém z minimálně deseti radioamatérských pásem,
počet zemí a pásem není omezen a zvyšuje celkové skóre, které bude uvedeno na diplomu - Spojení je třeba uskutečnit s příkonem koncového stupně vysílače maximálně 10 W - Anténa se svými rozměry musí vejít do pomyslné krychle se stranou max. 1/10 vlnové délky na nejnižším kmitočtu daného pásma - Diplom se vydává v elektronické (pdf) formě zdarma, cena vytištěného diplomu je 100 Kč, popř. 4 EUR a zahrnuje i poštovné - Prvních 10 žadatelů o diplom dostane jako bonus CD s OQI 1-100 - Platí spojení po 1.1. 2016 libovolnými druhy provozu - Pro všechna spojení jen jedním druhem provozu bude diplon doplněn o speciální razítko - Žádosti o diplom se posílají na adresu okqrp@qsl.net prostřednictvím formuláře ZDE - Do formuláře je kromě údajů o spojeních třeba vložit pro každé pásmo i informace o použitém zařízení a anténě. Podrobnější popis antény a další informace je možné přidat jako samostatný soubor k žádosti. - Platí spojení potvrzená klasickým QSL lístkem, službou e-QSL nebo jinou nezávislou databází spojení Žadatel bude vyzván k dodání kopií QSL lístků nebo výpisu z databáze pro namátkové vybraná spojení - Protistanice mohou být QRO - Platná jsou spojení navázaná ze stálého i přechodných QTH a při vysílání pod vlastní značkou ze zahraničí - Diplom se vydává i pro posluchače při splnění podmínky, aby se anténa vešla do krychle se stranou max. 1/10 vlnové délky - Nejzajímavější popisy použitých antén budou uveřejněny v časopise OQI O své zkušenosti a zážitky při plnění diplomu se můžete podělit s ostatními na QRP fóru groups.google.com/forum/#!forum/okqrp

DECIMAL AWARD LITE


Diplom se vydává za stejných podmínek za dosažení celkového skóre 100


Napr. 15zemí na 80m + 20zemí na 40m + 15zemí na 30m + 30zemí na 20m + 10zemí na 17m a 10zemí na 10m = skóre 100
Libovolné kombinace pásem a počtu zemí jsou možné.

Tabulka maximálních rozměrů strany krychle, do níž se anténa musí vejít
       
kmitočet [MHz] 1,810 3,500 5,352 7,000 10,100 14,000 18,068 21,000 24,890 28,000 50,000
max. rozměr [m] 16,6 8,6 5,6 4,3 3,0 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 0,6

DECIMAL AWARD BASIC


Diplom se vydává za deset potvrzených zemí na každém z deseti radioamaterských pásem s použitým výkonem vysílače do 5W a libovolnou anténou.
K žádosti o diplom použijte formulář ZDE.


OK QRP Club awards

OK QRP Club Award

Will be awarded to any licenced QRP station or SWL for confirmed QSOs with
20 (10 for non EU) members of the OK QRP Club after 1st january 1984.
For additiona 10 members (5 for non EU) a new award is available. The award is issued 
for CW, SSB or MIX. QSO are allowed on any amateur band. Both stations must use
QRP (CW maximum 5W output or 10W input, SSB max output 10W or input 20W). The award is free and will be send to the applicant as a pdf document.
The application with list of QSOs giving call, date, time, band,
mode, RST, power inp./out. used on both sides should be sent to:
Milan Pračka, OK1DMP, ok1dmp@mybox.cz .

DECIMAL AWARD


Diploma inspired by the centenary number of the OQI journal

Diploma is issued under the following conditions:
- minimum 10 confirmed DXCC countries on each of the  minimum 10 amateur radio bands,
number of coutries and bands is not limited and rises total score which will be stated on diploma - 10W maximum input power of the transmitter PA - Antenna have to fit into a cube with the side max. 1/10 of the wavelength at the lowest frequency of the used band - Electronic (pdf) version of the diploma is free, the printed version costs 100 CZK, or 4 EUR including postage - The first 10 applicants will be awarded with the CD with OQI 1-100 as a bonus - QSOs are valid since 01.01.2016 with all modes of operation Special stamp will be added for all contacts with only one mode - Applications for the diploma have to be sent to okqrp@qsl.net on a form available HERE - QSO data must be inserted for each band as well as a description of the used RIG and antenna More detailed description of the antenna in a separate file enclosed to application is welcomed - QSO have to be confirmed by classical QSL, by e-QSL or other independent QSO database Applicant will be asked to send QSL copy or database listing of random chosed QSOs - Contacts with QRO stations are accepted - Valid are QSOs from home and portable QTH or from other country using your own call sign - Diploma is issued for the SWL too keeping the condition of the antenna fit to the cube max. 1/10 of the wavelenght - The most interesting descriptions of the antennas will be published in the journal OQI Your experiences and achievements regarding to the diploma you can share with others on QRP forum groups.google.com/forum/#!forum/okqrp

DECIMAL AWARD LITE


Diploma is issued under the same conditions to achieve an overall score of 100


E.g. 15DXCC on 80m + 20DXCC on 40m + 15DXCC on 30m + 30DXCC on 20m + 10DXCC on 17m a 10DXCC on 10m = score 100
Any combination of the bands and the number of countries is possible.


Table of maximal dimensions of the cube to fit the antenna
       
frequency [MHz] 1,810 3,500 5,352 7,000 10,100 14,000 18,068 21,000 24,890 28,000 50,000
max. dimension [m] 16,6 8,6 5,6 4,3 3,0 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 0,6

DECIMAL AWARD BASIC


Diploma is issued for ten confirmed DXCC countries on each of ten bands with TX output power less than 5W and any antenna.
Use form HERE